Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029) zmienia ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz  m. in.:

  • ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 3 października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589) oraz
  • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.).

 Celem ustawy jest realizacja zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących wytypowania strategicznych złóż kopalin i wprowadzenie mechanizmów zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji, a także wprowadzanie instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 2029 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, odpady, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Prawo wodne